Personvernerklæring for Fagerstad Utvikling AS 

Behandling av dine personopplysninger hos Fagerstad Utvikling AS

Fagerstad Utvikling AS, organisasjonsnummer 913 326 849, (heretter «Selskapet»), er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i virksomheten.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har i den forbindelse. Denne personvernerklæringen gjelder for deg som:

  • jobber hos våre kunder,
  • jobber hos våre leverandører,
  • er leietaker i våre eiendommer,
  • er kjøper i våre boligprosjekter,
  • søker jobb hos oss, eller
  • på annen måte er i kontakt med oss.

Med «personopplysninger» menes opplysninger som kan knyttes til en fysisk person. Med «behandling» av personopplysninger menes enhver bruk av personopplysninger, både automatisert og manuell, for eksempel innsamling, strukturering, lagring og sletting.

Vi benytter informasjonskapsler/cookies på nettsiden. Les mer om hvilke opplysninger som samles inn ved bruk av vår nettside her.

Kontaktinformasjon behandlingsansvarlig:

Navn: Fagerstad Utvikling AS
Postadresse: Olav V’s gate 6, 0161 Oslo
E-post: post@fagerstad.no
Org.nr.: 913 326 849

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

1.1 Samarbeid med eksterne

For samarbeid med og oppfølging av våre kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere er det nødvendig å lagre informasjon for å kunne oppfylle våre kontraktsforpliktelser samt planlegge og gjennomføre oppdrag og prosjekter. Personopplysninger som behandles kan typisk være navn, e-post, telefonnummer og eventuelle andre personopplysninger som er nødvendig i det konkrete oppdraget eller kunde/leverandørforholdet. De fleste av disse personopplysningene vil det være nødvendig for oss å behandle for å oppfylle vår avtale med deg, jf. GDPR artikkel 6 bokstav b. I noen tilfeller er behandlingen nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i forsvarlig drift og organisering av egen virksomhet, jf. GDPR artikkel 6 bokstav f. I sistnevnte tilfeller har vi vurdert at vår interesse i å foreta behandlingen veier tyngre enn deltakerens behov for beskyttelse av sine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter.

1.2 Behandling av personopplysninger ved kjøp og salg av eiendom

Dersom du inngår en avtale med oss om kjøp eller salg av eiendom, eksempelvis bolig og boligprosjekter, behandler vi personopplysninger for å kunne gjennomføre og dokumentere transaksjonen. Personopplysningene vi behandler er ditt navn og kontaktopplysninger (adresse, e-post mv.), samt betalingsinformasjon. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 bokstav b for å kunne oppfylle og administrere kundeforholdet med deg.

1.3 Behandling av personopplysninger for leietakere

Dersom du som privatperson inngår avtale om leie av eiendom, bolig eller rom, behandler vi dine personopplysninger. Personopplysningene vi behandler er ditt navn, fødselsnummer (11 siffer), kontaktopplysninger (adresse, e-post og telefonnummer) og din betalingsinformasjon. Vi behandler eventuelt også informasjon om betalingsmislighold og annet mislighold av leieavtalen. Vi utfører en kredittsjekk av våre leietakere i tråd med leieavtalen. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 bokstav b for å kunne oppfylle og administrere kundeforholdet med deg. Opplysningene slettes når leieforholdet opphører.

Dersom leietaker er en juridisk person (et selskap, organisasjon el.) behandler vi også enkelte personopplysninger. Dette gjelder i hovedsak ansatte hos leietaker og eventuelle kontaktpersoner i henhold til leieavtalen. Personopplysningene som samles inn er navn, fødselsnummer (6 siffer), stillingskategori/tittel, avdeling/enhet, arbeidssted og kontaktinformasjon (e-postadresse og telefonnummer). Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 bokstav b for å kunne oppfylle og administrere kundeforholdet med leietakeren. Opplysningene tas også vare på for å oppfylle våre lovpålagte plikter i henhold til eksempelvis bokføringsregelverket, jf. GDPR artikkel 6 bokstav c. Vi benytter også adgangskort for å gi leietakere tilgang til bygget samt ivareta sikkerheten for bygget og virksomheten. Vi har vurdert at adgangssikkerhet er i både vår og leietakers interesse og at interessen i å behandle personopplysninger veier tyngre enn personvernulempene ved å benytte adgangskort, jf. GDPR artikkel 6 bokstav f.

1.4 Behandling av personopplysninger i tilknytning til våre prosjekter

I forbindelse med våre prosjekter, herunder utvikling av eiendom (både boliger og næringsbygg), behandles personopplysninger hos leverandøren. Personopplysningene til ansatte hos leverandøren eller kontaktpersonen samles inn for å administrere avtaleforholdet og prosjektet. Dette er navn og kontaktopplysninger, kredittopplysninger, arbeidstillatelser og nasjonalitet hos de ansatte. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 bokstav b for å kunne oppfylle og administrere avtalen med leverandøren. Opplysningene tas også vare på for å oppfylle våre lovpålagte plikter i henhold til eksempelvis bokføringsregelverket, jf. GDPR artikkel 6 bokstav c. Selskapet er også pålagt å rapportere om arbeidsrelaterte hendelser, ulykker, nesten-ulykker, personskader mv. i henhold til arbeidsmiljøloven.

For å ivareta sikkerheten benyttes adgangsIogger og kameraovervåkning med grunnlag i GDPR artikkel 6 bokstav f. Vi har vurdert at behovet for sikkerhet veier tyngre enn personvernulempene. Opptak fra overvåkningen slettes etter syv dager.

1.5 Behandling av personopplysninger i forbindelse med hvitvaskingskontroll

Vi er forpliktet til å oppfylle kravene i hvitvaskingsregelverket og må i den forbindelse utføre kundetiltak. Personopplysninger vi samler inn er for eksempel navn, fødselsnummer eller annen identitetskode og adresse. Vi kan også be om kopi av legitimasjon ved behov. I tillegg er vi også pålagt å undersøke om kunden er en PEP (politisk eksponert person). I visse tilfeller gjør vi undersøkelser av hvor midlene opprinner fra og hvem som er reell rettighetshaver av midlene. Det rettslige grunnlaget er GDPR artikkel 6 bokstav c.

1.6 Behandling av personopplysninger ved henvendelser som kommer inn via nettsiden eller andre kanaler

Dersom du kontakter oss via våre nettsider eller andre kanaler behandler vi dine personopplysninger. Personopplysninger som behandles vil typisk være navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Opplysningene samles inn via kontaktskjema, ved henvendelser per e-post, ved utfylling av søknader/skjemaer eller når du kontakter oss på annen måte. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 bokstav f. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for å oss for å lagre disse personopplysningene for å følge opp din henvendelse på en god måte.

1.7 Behandling av personopplysninger ved arrangementer

I forbindelse med at vi arrangerer seminarer, kurs og lignende arrangementer for våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre behandles personopplysninger. Dette er navn, kontaktopplysninger, stilling og arbeidsgiver. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er GDPR artikkel 6 bokstav f. For å kunne organisere slike arrangementer har vi vurdert at vår interesse i å foreta behandlingen veier tyngre enn deltakerens behov for beskyttelse av sine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter.

1.8 Behandling av personopplysninger ved rekruttering

I forbindelse med rekruttering av ansatte samler vi inn personopplysninger om arbeidssøkere søker jobb hos oss: Navn, kontaktopplysninger, bilde, CV, søknad, vitnemål, attester, uttalelser fra referanser, intervjureferater og andre opplysninger som arbeidssøkende oppgir til oss. Det rettslige grunnlaget er GDPR artikkel 6 bokstav a og f. Selskapet har en berettiget interesse i å samle inn informasjon om kandidaten til rekrutteringsformål. Disse opplysningene slettes etter at rekrutteringsprosessen er ferdig med mindre kandidaten samtykker til at opplysningene kan beholdes av behandlingsansvarlig. I så fall er det rettslige grunnlaget GDPR artikkel 6 bokstav a. Opplysningene oppbevares i ett år etter at samtykket er gitt eller til samtykket trekkes tilbake.

1.9 Nyhetsbrev og annen markedsføring

For personer som har samtykket til det sender vi ut nyhetsbrev per e-post. Vi sender også nyhetsbrev og annen markedsføring til de vi har et eksisterende kundeforhold med. I forbindelse med nyhetsbrevet og annen markedsføring behandlinger vi personopplysninger. Dette er navn, kontaktinformasjon (e-post, adresse, evt. telefonnr.) og eventuelt informasjon om arbeidsgiver til dette formålet.

Samtykket til å motta slik markedsføring kan når som helst trekkes tilbake. Det kan gjøres ved å ta kontakt med oss. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 bokstav f. Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser, som overstiger behovet for beskyttelse av de registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter.

Personopplysningene knyttet til markedsføring behandles til samtykket trekkes tilbake eller dersom det eksisterende kundeforholdet opphører.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være fordi du har samtykket til det, fordi utleveringen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller det foreligger lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Behandlingsansvarlig bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten ved behandlingen. Slike databehandlere kan være regnskapsfører, rekrutteringssystem, personalsystem, lønnssystem, IT-system, HMS-system etc.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, med mindre vi er rettslig forpliktet til fortsatt oppbevaring.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Personvernregelverket gir deg en rekke rettigheter knyttet til behandling av dine personopplysninger. Du har rett til å be om innsyn i dine personopplysninger, retting ved eventuelle feil eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter ber vi deg om å ta kontakt med oss på e-post. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Du kan også henvende deg til oss om du ønsker mer informasjon om måten vi behandler dine personopplysninger.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke noen som utgir seg for å være deg.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.